- 4 € Môj Buildex
Katalog produktov Skryť popis

S čím potrebujete poradiť?

Informace o produktech
Objednávky, reklamace O nákupu

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ obchodu: BUILDEX GROUP s.r.o.
Adresa spoločnosti:
Rybná 716/24, 110 00 Praha 1
IČO:
05362431
DIČ:
CZ05362431
IČ DPH:
SK4120237594
Dátová schránka:
8d42j8m
Zapísaná:
v OR vedenom na Městském soudě v Prahe pod sp. zn. C 262487
Telefónny kontakt:
(+420) 222 703 103
On-line otázky: 
kontaktný formulár

1. Všeobecné ustanovenia

1.1.  Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú platné pre nákup na internetovom obchode spoločnosti BUILDEX GROUP s.r.o. so sídlom Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 05362431, prevádzkovanom na webových stránkach www.buildex.cz a www.buildex.sk, a upravujú práva a povinnosti medzi spoločnosťou BUILDEX GROUP s.r.o. ako predávajúcim (ďalej len „predávajúci“) a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu Buildex dostupnom na uvedených webových adresách.

1.2.  Práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho upravujú tieto VOP v súlade s ustanoveniami § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“).

1.3.  Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené VOP občianskym zákonníkom a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Ak je zmluvnou stranou nie spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené VOP občianskym zákonníkom. Bližšie k rozhodnému právu viz ustanovenia čl. 10.8. týchto VOP.

1.4.  Zákazníkom internetového obchodu www.buildex.sk je kupujúci. Vzhľadom na platnú právnu úpravu sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

1.5.  Kupujúcim ako spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu s podnikateľom mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania.

1.6.  Za kupujúceho podnikateľa sa považuje každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s podnikateľskou činnosťou, resp. súvisiace so samostatným výkonom svojho povolania. 

2. Uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká potvrdením objednávky predávajúcim v podobe oznámenia v tvare „Objednávka sa vybavuje“, ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim. Až do okamihu potvrdenia objednávky uvedeným spôsobom nie je predávajúci objednávkou nijako viazaný.

2.2. K objednaniu tovaru nemusí byť kupujúci registrovaný / prihlásený. Pre objednanie tovaru musí kupujúci vykonať výber tovaru a vykonať jeho „vloženie“ do „nákupného košíka“, a to kliknutím na nákupný košík pri pokyne „vložte do košíka“ alebo „kúpiť“. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko dokončiť objednávku“.

2.3. Pred podaním (dokončením) objednávky predávajúcemu je v súlade s ustanovením § 1826 Občianskeho zákonníka kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil. Kupujúci môže meniť údaje najneskôr do okamihu, keď mu bude doručené potvrdenie objednávky v podobe oznámenia v tvare „Objednávka sa vybavuje“; následne bude zmena údajov umožnená len po individuálnom dohovore s predávajúcim, s výnimkou zmeny fakturačných údajov, ktorú je možné vždy zo strany zákazníka urobiť najneskôr do potvrdenia objednávky v podobe oznámenia v tvare „Objednávka sa vybavuje“.

2.4. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že objednávku je možné urobiť aj telefonicky prostredníctvom operátora. Pri telefonickej objednávke je vždy vyžadovaný e-mailový kontakt kupujúceho, na ktorý mu predávajúci bezodkladne potvrdí obdržanie objednávky. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká aj v tomto prípade následným potvrdením objednávky predávajúcim v podobe oznámenia v tvare „Objednávka sa vybavuje“, ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim. Kupujúci môže objednávku meniť/zrušiť alebo môže meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, najneskôr do okamihu, keď mu bude doručené potvrdenie objednávky v podobe oznámenia v tvare „Objednávka sa vybavuje“;

2.5. Kupujúci je povinný predávajúceho upozorniť na prípadné neštandardné podmienky a všetky skutočnosti, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom sťažiť či znemožniť dopravu a faktické dodanie tovaru kupujúcemu.

2.6. Vzniknutú zmluvu možno meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov, pokiaľ ďalej nie je uvedené inak.

2.7. Kupujúci berie na vedomie, že identifikácia tovaru má obchodný charakter. Všetky vyobrazenia výrobkov v e-shope sú rýdzo rámcové a orientačné, konkrétna podoba dodaného tovaru sa môže v jednotlivých ohľadoch líšiť. Popis a jednotlivé špecifikácie tovaru, uvádzané na e-shope, sú založené na identifikácii výrobkov na základe kritérií, ktoré sú relevantné pre kupujúcich v rámci bežného obchodného styku, preto majú iba rámcový, informatívny a orientačný charakter. Pre špecifikáciu všetkých informácií o použitých a fyzikálnych vlastnostiach tovaru, ako aj presnej technickej špecifikácii, sú rozhodujúca oficiálna technická dokumentácia či vyhlásenie o vlastnostiach od výrobcu tovaru.

2.8. Kupujúci berie na vedomie aj skutočnosť, že objednaný tovar môže byť doručený z viacerých skladov súčasne, o čom bude zákazník informovaný v nákupnom košíku.

2.9. Pred vlastným uskutočnením objednávky je kupujúci dostatočným spôsobom upozornený na tieto VOP a má možnosť sa s nimi v potrebnej miere zoznámiť. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, a že s nimi súhlasí.

3. Cena tovaru, spôsob jej úhrady, náklady spojené s dodaním tovaru

3.1. Cenu tovaru a prípadne náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy je kupujúci oprávnený uhradiť predávajúcemu nižšie uvedenými spôsobmi:

 1. bezhotovostným prevodom, či okamžitým on-line prevodom na účet predávajúceho
 2. bezhotovostne platobnou kartou cez on-line rozhranie Comgate, Google Pay alebo Apple Pay na účet predávajúceho
 3. v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke tovaru

3.2. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu spoločne s cenou za tovar aj náklady spojené so zabalením a dodaním tovaru, a to v súlade s kúpnou zmluvou.

3.3. Kupujúci berie na vedomie a výslovne súhlasí s prípadnou korekciou kúpnej ceny, najmä v prípade faktickej nepresnosti jej automatizovaného prepočtu, zjavného omylu pri stanovení ceny či nutnosti jej úpravy v dôsledku systémových dôvodov.

3.4. Predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho zaplatenie zálohy či zaplatenie celej kúpnej ceny pred jeho odoslaním alebo odovzdaním kupujúcemu.

3.5. Zaplatenie celej kúpnej ceny je predávajúci oprávnený požadovať najmä (avšak nie iba) v prípadoch, keď kupujúci objednáva / kupuje: (I.) tovar vyrobený na zákazku (tj. tovar ktorý bol vyrobený podľa špecifického zadania kupujúceho a je tak vylúčené, že by bolo možné tento tovar predať inému zákazníkovi), ďalej (II.) tovar, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu alebo kedy okrem samotného tovaru objednal aj jeho úpravu a modifikáciu (napr. krátenie a polenie oceľových a plastových polotovarov, podkrovných schodov, lakovania atď.), (III.) tovar, ktorý bol vyrobený podľa priania kupujúceho z materiálu, ktorý sa nachádza skladom (obchodné označenie používané v tomto prípade „materiál skladom“), a (IV.) rovnako pôjde o prípady, keď kupujúci objedná u predávajúceho tovar, ktorý je podľa informácií uvedených v e-shope predávajúceho označené ako nedostupné (resp. že nie je skladom), ale na základe dohody strán bude tovar objednaný špeciálne pre kupujúceho (všetky prípady uvedené v bodoch (I.), (II.), (III.) a (IV.) ďalej len „Zákazkový tovar“).

3.6. Splatnosť ceny za tovar v prípade bezhotovostnej platby alebo platby platobnou kartou (a to aj v prípade vystavenia zálohovej faktúry na Zákazkový tovar) je okamžitá s tým, že záväzok úhrady ceny za tovar je splnený okamihom pripísania čiastky zodpovedajúcej cene za tovar na účet predávajúceho. V prípade, že cena nebude pripísaná na účet predávajúceho ani do piatich (5) dní, dôjde k okamžitému zrušeniu objednávky. Pri platbe v hotovosti alebo platbe na dobierku je splatnosť ceny tovaru pri odovzdaní / prevzatí tovaru.

3.7. Prípadné zľavy z ceny za tovar poskytnutý predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Na zľavu nevzniká kupujúcemu priamy nárok. Akčné ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akčného tovaru alebo po dobu časovo určenú.

3.8. V súvislosti s kúpou tovaru vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad, ktorý odovzdá, popr. zašle v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho. Všetka fakturácia je generovaná elektronickým zautomatizovaným systémom. Konečná zúčtovacia faktúra bude v súlade s právnymi predpismi vystavená kupujúcemu najneskôr do pätnástich (15) dní od dodania tovaru. Predávajúci je platcom DPH. Pre prípady, keď je tovar doručovaný na Slovensko, a to pre kupujúceho, ktorý je podnikateľom a platiteľom DPH, sa uvádza, že DPH je v týchto prípadoch odvádzaná v režime prenesenej daňovej povinnosti, v rámci ktorej je zákazník / podnikateľ povinný odviesť DPH na území Slovenska; kupujúci je v tejto súvislosti povinný uvádzať pravdivé a presné informácie ohľadom údajov týkajúcich sa jeho podnikateľskej činnosti. Povinnosti a práva súvisiace s prenesenou daňovou povinnosťou sa uplatnia v súlade s platnými právnymi predpismi.

3.9. Uhradením celej kúpnej ceny tovaru nadobúda kupujúci vlastnícke právo k tovaru.

4. Zmena, zrušenie zmluvy

4.1. Vzniknutú kúpnu zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

4.2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v prípadoch, keď sa tovar už nevyrába alebo predmetný tovar už dodávateľ nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zvýšila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu a k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde.

5. Dodanie tovaru

5.1. Možnosti dodania tovaru sú v súlade s kúpnou zmluvou nasledujúce:

 1. prevzatie na výdajnom mieste
 2. zaslanie tovaru predávajúcim prostredníctvom dohodnutého dopravcu.

5.2. Pri výbere možnosti dodania tovaru podľa ods. 1. písm. a. kupujúci berie na vedomie, že službu výdajného miesta zaisťujú pre predávajúceho jednotlivé distribučné sklady, a teda prípadné otázky a komunikáciu je potrebné smerovať na príslušné na to určené infolinky.

5.3. Pri výbere možnosti dodania tovaru je kupujúci v prípade dodania tovaru podľa ods. 1 písm. b. povinný predávajúceho upozorniť na prípadné neštandardné podmienky a všetky skutočnosti, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom sťažiť či znemožniť dopravu a faktické dodanie tovaru kupujúcemu. Ak tak neurobí, je povinný predávajúcemu uhradiť škodu v plnom rozsahu, resp. všetky náklady, ktoré predávajúcemu v súvislosti s porušením tejto povinnosti vzniknú. Prípady, kedy bude zo strany kupujúceho vyžadované dodanie tovaru do záhradkárskej kolónie alebo do destinácie bez čísla popisného, ​​budú posúdené ako tzv. individuálny závoz. V prípade individuálneho závozu má predávajúci právo odmietnuť dopravu do uvedeného miesta alebo zmeniť cenu a termín dopravy (tj. individuálneho závozu). Okolnosť, že sa jedná o individuálny závoz ide výhradne na ťarchu kupujúceho, a v prípade, že sa doručenie tovaru v rámci individuálneho závozu ukáže ako nemožné, situácia bude vyhodnotená ako márny závoz so všetkými dôsledkami, ako sú popísané nižšie v článku 5.7. pri márnom pokuse o doručenie.

5.4. Tovar bude predávajúcim expedovaný kupujúcemu bezodkladne, vždy v nadväznosti na reálnu skladovú dostupnosť. Všetky údaje o skladovej dostupnosti a termíne dodania tovaru uvádzané predávajúcim sú iba predbežné a orientačné, sú automaticky generované v nadväznosti na aktualizáciu systémových údajov o jednotlivých položkách. Kupujúci preto nie je oprávnený požadovať žiadnu formu kompenzácie v prípade akýchkoľvek faktických rozdielov oproti údajom uvádzaným predávajúcim v internetovom obchode www.buildex.sk a pri omeškaní s dodaním tovaru oproti uvádzanej dostupnosti.

5.5. V prípade, že tovar bude dodávaný podľa ods. 1 písm. b., teda prostredníctvom dohodnutého dopravcu, kupujúci berie na vedomie, že akákoľvek informácia obdržaná od dopravcu ohľadom termínu dodania tovaru má iba predbežný a orientačný charakter, za ktorú predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť. Kupujúci preto nie je oprávnený požadovať od predávajúceho žiadnu formu kompenzácie v prípade akýchkoľvek faktických rozdielov oproti skutočnému dátumu a času doručenia pri omeškaní s dodaním tovaru.

5.6. Ak je predávajúci v súlade s kúpnou zmluvou povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri jeho dodaní a poskytnúť predávajúcemu všetku súčinnosť potrebnú na prevzatie tovaru.

5.7. Pokiaľ je zo strany predávajúceho tovar dodávaný kupujúcemu, je kupujúci povinný tovar prevziať. Ak odmietne kupujúci poskytnúť súčinnosť pri prevzatí tovaru, prípadne ak odmietne bezdôvodne tovar prevziať, jedná sa o márny pokus o doručenie a predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu všetkých nákladov, ktoré mu v dôsledku toho vzniknú (najmä poštovné, náklady na márne doručenie tovaru, prípadne zníženie hodnoty tovaru a pod.), a to aj v prípade, keď náklady na dodanie tovaru podľa kúpnej zmluvy neboli (ako bonus poskytnutý predávajúcim) kupujúcemu účtované. Za márny pokus o doručenie nebude považovaná situácia, kedy tovar v mieste doručenia nebude prevzatý z dôvodu jeho viditeľného poškodenia a tento dôvod bude zaznamenaný do dodacieho listu či inej príslušnej dokumentácie.

5.8. V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je potrebné doručovať opakovane, príp. iným spôsobom alebo na inú adresu, než kupujúci uviedol v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním, príp. s doručovaním iným spôsobom alebo na inú adresu.

5.9. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať neporušenosť obalov tovaru; v prípade, že kupujúci pri prevzatí tovaru zistí akékoľvek porušenie obalu, je povinný túto skutočnosť nahlásiť prepravcovi a urobiť záznam na doklade o prevzatí tovaru. V prípade, že bol objednaný a dodávaný krehký tovar, kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru venovať vonkajšiemu obalu zvýšenú pozornosť, a potvrdiť na doklade o prevzatí tovaru, že vonkajší obal tohto tovaru nebol porušený, prípadne uviesť akým spôsobom bol poškodený. V prípade, že bol objednaný a dodávaný voľne ložený tovar bez obalu (napr. paleta s WPC doskami, dosky polykarbonátu atď.), kupujúci je povinný prepočítať počet tovaru; pokiaľ prepravca nevyhovie požiadavke kupujúceho na prepočítanie tovaru, kupujúci je oprávnený odmietnuť tovar prevziať a na prepravnom doklade uviesť, že tovar neprevzal z dôvodu neumožnenia kontroly tovaru, čím sa vyhne tomu, aby bola situácia hodnotená ako márny závoz.

5.10. Pokiaľ porušenie obalu svedčí o neoprávnenom vniknutí do zásielky, kupujúci nie je povinný zásielku od prepravcu prevziať. Pokiaľ je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko spojené s voľbou spôsobu dopravy a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6. Práva z chybného plnenia

6.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa spravujú najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka; a v prípade spotrebiteľa aj zákonom o ochrane spotrebiteľa.

6.2. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu bez vád. Pokiaľ je plnené chybne, kupujúci má práva z vadného plnenia.

6.3. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci vec prevzal, má vec vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané, že sa vec hodí na účel, ktorý na jej použitie predávajúci uvádza alebo, na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa, že vec zodpovedá kvalitou alebo vykonaním dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy, že je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a že vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

6.4. Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže kupujúci požadovať aj dodanie novej veci bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci aj právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

6.5. Ak neodstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy kupujúcemu spôsobilo značné ťažkosti. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil.

6.6. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

6.7. Predávajúci poskytuje na tovar záruku v dĺžke dvadsiatich štyroch (24) mesiacov, ak nebude v konkrétnom prípade stanovené inak. Predávajúci teda preberá záväzok, že dodaný tovar bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie na dohodnutý účel, inak na obvyklý účel, alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti. Záručná doba začína plynúť dňa nasledujúceho po okamihu prevzatia tovaru dodaného na základe konkrétnej objednávky. Predávajúci však nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania alebo nedodržania návodu na použitie či montážnych podmienok. S návodom na použitie a podmienkami montáže je kupujúci povinný sa vždy oboznámiť pred prvým použitím tovaru. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, pokiaľ pred prevzatím tovaru vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ vadu sám spôsobil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností predávajúci uvádza, že v konkrétnych prípadoch, kedy bude kupujúcemu oznámené poskytnutie predĺženej záruky (teda záruky dlhšie ako 24 mesiacov), sa bude vždy jednať iba o informatívne oznámenie a konkrétne podmienky predĺženej záruky sa budú vždy riadiť podľa všeobecných obchodných podmienok príslušného výrobcu alebo distribútora, ktorý predĺženú záruku poskytuje; na uvedené všeobecné obchodné podmienky príslušného výrobcu / distribútora poskytujúceho predĺženú záruku predávajúci kupujúceho vždy odkáže alebo kupujúcemu umožní kontaktovať príslušného výrobcu / distribútora.

6.8. Každá chyba, ktorá sa počas záručnej doby na tovare objaví, bude predávajúcim odstránená úplne na jeho náklady.

6.9. Pokiaľ sa počas záručnej doby vyskytne na tovare vada, kupujúci je povinný ju bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu, a to prostredníctvom e-mailovej správy alebo iným vhodným spôsobom. Pri oznámení a uplatnení vady je kupujúci povinný okrem špecifikácie vady tovaru zároveň uviesť, aký nárok z vady voči predávajúcemu uplatňuje v súlade s občianskym zákonníkom. Ak si nezvolí svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy. Reklamácia sa považuje za prijatú okamihom jej doručenia predávajúcemu.

6.10. Ak uplatní kupujúci právo z vadného plnenia (reklamácie), potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, kedy právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie, aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje. Predávajúci ďalej vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Vybavovanie reklamácií zaisťuje predávajúci prostredníctvom reklamačného formulára. Informáciu o vybavení reklamácie kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho. Reklamácia zo strany kupujúceho vrátane odstránenia vady bude predávajúcim vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Čas lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, že predávajúci neobdržal všetky podklady potrebné na vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšom možnom čase. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare oproti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6.11. Kupujúci berie na vedomie, že konkrétna adresa na zaslanie reklamovaného tovaru mu bude oznámená až na základe podanej reklamácie bezprostredne po odoslaní reklamačného formulára. V súvislosti s uvedeným kupujúci berie na vedomie, že tovar nemožno bez ďalšieho upozornenia odosielať na adresy uvedené na internetových stránkach predávajúceho.

7. Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, ďalšie práva a informácie

7.1. Spotrebiteľ má v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka v prípade, že je kúpna zmluva uzavretá pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpením od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1837 Občianskeho zákonníka nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä:

 1. o dodávke tovaru, ktorý je upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, alebo o dodávke tovaru, ktorý bol vyrobený podľa špecifického zadania kupujúceho (a je tak vylúčené, že by bolo možné predať tento tovar inému zákazníkovi), alebo o dodávke tovaru , ktorá bola vyrobená podľa priania zákazníka z materiálu, ktorý sa nachádza skladom (obchodné označenie používané v tomto prípade „materiál skladom“); de facto sa jedná o Zákazkový tovar (ako je tento pojem definovaný v článku 3.5. vyššie týchto VOP), okrem prípadu uvedeného v bode (IV) v článku 3.5. výška týchto VOP,
 2. o dodávke tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 3. o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť aj.

7.2. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, zašle alebo odovzdá predávajúcemu na adresu určenú predávajúcim (ktorá bude spotrebiteľovi oznámená bezprostredne po odstúpení od kúpnej zmluvy), bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, tovar, ktorý od neho dostal. V tejto súvislosti spotrebiteľ berie na vedomie, že tovar nemožno bez ďalšieho (tj. bez vedomia a súhlasu predávajúceho) odosielať na adresy uvedené na internetových stránkach predávajúceho. Pokiaľ je vrátený tovar poškodený, znehodnotený, alebo pokiaľ javí známky opotrebenia, ktoré nezodpovedá štandardnému vyskúšaniu tovaru, vrátane znehodnotenia či zmeny akosti v dôsledku poškodenia pôvodného obalu, je predávajúci oprávnený uplatniť voči spotrebiteľovi právo na náhradu škody, vrátane viacerých nákladov súvisiacich s expedičnými operáciami, a započítať svoj nárok proti nároku na vrátenie kúpnej ceny. Predávajúci v takom prípade vzniknutú škodu zároveň zdokumentuje (napr. prostredníctvom fotografií, zápisom za účasti tretej osoby a pod.). Predávajúci v takom prípade vracia kupujúcemu len cenu zníženú podľa tohto odseku.

7.3. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť len zo zákonných dôvodov.

7.4. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, nesie spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou. Odstúpenie od kúpnej zmluvy spotrebiteľ zasiela cez formulár pre iné otázky.

7.5. V prípade, že spotrebiteľ podľa predchádzajúcich odsekov odstúpi od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, rovnakým spôsobom všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, okrem prípadov , kedy došlo k započítaniu náhrady vzniknutej škody podľa ods. 2. Ak spotrebiteľ zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúkal, vráti predávajúci spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. S ohľadom na skutočnosť, že predávajúci upozornil spotrebiteľa o povinnosti znášať náklady spojené s vrátením tovaru podľa ustanovenia § 1820 ods. 1 písm. g) Občianskeho zákonníka, predávajúci nehradí spotrebiteľovi náklady spojené s vrátením tovaru.

7.6. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi peňažné prostriedky skôr, ako od spotrebiteľa dostane vrátený tovar z titulu odstúpenia od zmluvy.

7.7. Všetky informácie poskytnuté kupujúcemu prostredníctvom telefonickej infolinky majú s ohľadom na faktickú nemožnosť zoznámiť sa s konkrétnym stavom a povahou veci iba rámcový a informačný charakter; nie sú nijako právne záväzné, ani vynútiteľné. Obdobné platí aj pre všetky písomné či elektronické informácie poskytnuté juniorným zamestnancom predávajúceho, ktoré neboli potvrdené zamestnancom seniorným.

7.8. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz

8. Ochrana osobných údajov

8.1. Informácie o kupujúcich (ktorí sú fyzickými osobami) sú uchovávané najmä v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) v spojení so zákonom č. 110/2019 Zb., o spracovaní osobných údajov, v platnom znení.

8.2. Predávajúci vykonáva spracovanie osobných údajov, pretože je to nevyhnutné na splnenie kúpnej zmluvy (alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím takej zmluvy), a ďalej vykonáva spracovanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na plnenie verejnoprávnych povinností predávajúceho a spracovanie na marketingové účely.

8.3. Správcom osobných údajov je predávajúci, tj. spoločnosť BUILDEX GROUP s.r.o., IČO: 05362431, so sídlom Rybná 716/24, Staré Mesto, 110 00 Praha 1, zapísaná v OR vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. C 262487 (na účely tohto článku predávajúci ďalej len ako „správca“). Správca nemenoval poverencov na ochranu osobných údajov.

8.4. Právnym základom spracovania osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre:

 1. splnenie zmluvy medzi kupujúcim a správcom alebo pre vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takej zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR;
 2. splnenie právnych povinností, ktoré sa na správcu vzťahujú, v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR, a to konkrétne najmä splnenie povinností uložených správcovi všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä nie však iba zákonom č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 586/1992 Zb., o daniach z príjmov, v znení neskorších predpisov, a zákonom č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
 3. účely oprávneného záujmu správcu.

8.5. Účelom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi kupujúcim a správcom, vrátane doručenia tovaru a riešenia práv zo zodpovednosti za vady, či vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takej zmluvy a ďalej plnenie súvisiacich verejnoprávnych povinností správcom. Ďalším účelom je potom aj zasielanie obchodných oznámení a iných marketingových aktivít správcom. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu, vrátane profilovania, v zmysle čl. 22 GDPR. Na spracovanie osobných údajov pre uvedené účely nie je v súlade s GDPR potrebný súhlas kupujúceho.

8.6. Osobné údaje boli získané priamo od kupujúceho a na uvedené účely sú spracovávané nasledujúce kategórie osobných údajov: adresné a identifikačné osobné údaje slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii subjektu údajov (názov subjektu, adresa trvalého pobytu / sídla, IČO, DIČ); údaje umožňujúce kontakt so subjektom údajov (kontaktná adresa, číslo telefónu, číslo faxu, emailová adresa a ďalšie), popr. aj opisné údaje (bankové spojenie), ak je to na stanovený účel nevyhnutné, a ďalšie údaje nevyhnutné na plnenie správcom uvedených účelov.

8.7. Osobné údaje kupujúceho sú spracovávané zákonným, korektným a transparentným spôsobom, iba na stanovené účely, iba v nevyhnutnom množstve, iba na nevyhnutnú dobu na dané účely, na ktoré sú spracovávané, za použitia technického a organizačného zabezpečenia osobných údajov.

8.8. Osobné údaje kupujúceho budú spracovávané po dobu trvania účinnosti práv a povinností zo zmluvy a ďalej po dobu potrebnú na účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

8.9. Ďalšími príjemcami osobných údajov kupujúceho budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy, a osoby zaisťujúce pre správcov technické služby súvisiace s prevádzkou jeho interného softvéru a ukladaním dát. Príjemcami osobných údajov kupujúceho spracovávaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné úrady v prípadoch, keď tak správcovia ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje kupujúceho do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnú organizáciu.

8.10. Spracovanie osobných údajov je vykonávané prostredníctvom výpočtovej techniky alebo manuálnym spôsobom, oboje však za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Na tento účel správca prijal technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, spracovaním ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo kupujúceho na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

8.11. Za podmienok stanovených v GDPR má kupujúci právo požadovať od správcu prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie svojich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov a ďalej právo na prenositeľnosť osobných údajov. Pokiaľ kupujúci vznesie námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudú už jeho osobné údaje na tieto účely spracovávané. Pokiaľ by sa kupujúci domnieval, že spracovaním ich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované GDPR, má okrem iného právo podať sťažnosť na dozornom úrade. Kupujúci nemá povinnosť osobné údaje poskytnúť; poskytnutie osobných údajov kupujúceho je však nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy a bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť. Svoje práva môže kupujúci uplatniť kontaktovaním správcu na vyššie uvedených kontaktných údajoch.

9. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku

9.1. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Ustanovenia odchylné od týchto VOP je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami VOP. Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

10.2. Predávajúci je oprávnený tieto VOP jednostranne meniť. V prípade kúpnych zmlúv budú na zmluvný vzťah aplikované vždy VOP účinné ku dňu uzavretia zmluvy.

10.3. Objednávka kupujúceho je po jej potvrdení predávajúcim v podobe oznámenia v tvare „Objednávka sa vybavuje“, ako uzavretá kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie a jej stav je prístupný kupujúcemu.

10.4. Nákupom kupujúci súhlasí so zasielaním obchodných oznámení.

10.5. Kupujúci týmto potvrdzuje, že mal dostatočnú možnosť pred uzavretím kúpnej zmluvy oboznámiť sa v súlade s ustanovením § 1811 Občianskeho zákonníka najmä s označením tovaru a jeho popisom, s cenou za tovar, spôsobom platby, spôsobom dodania tovaru a výškou nákladov spojených s dodaním tovaru, s údajmi o právach z chybného plnenia a o právach zo záruky.

10.6. Kupujúci berie na vedomie, že v ojedinelých prípadoch môže byť ponúkaný tovar predmetom tzv. rebrandingu, kedy je vyrobený tovar následne ponúkaný pod privátnou značkou predávajúceho. Z uvedených dôvodov tak obaly tovaru / produktov môžu obsahovať iné názvoslovia, avšak táto skutočnosť nemá žiadny vplyv na deklarované vlastnosti tovaru a rebranding nezakladá žiadne zvláštne práva či oprávnenia kupujúceho, čo kupujúci berie na vedomie.

10.7. Momentom uzavretia kúpnej zmluvy kupujúci prijíma všetky ustanovenia VOP.

10.8. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe uzavretej kúpnej zmluvy, budú riešené podľa práva Českej republiky. Kupujúci – spotrebiteľ, ktorý má obvyklé bydlisko mimo Českú republiku, sa ďalej informuje, že v dôsledku voľby práva Českej republiky vykonanej v predchádzajúcej vete nie je zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku štátu jeho obvyklého bydliska, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť, a ktorá by sa v prípade neexistencie voľby práva Českej republiky inak použila podľa ustanovení článku 6 ods. 1 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzkové vzťahy (Rím I) .

10.9. Všetky spory vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim - podnikateľom (bez ohľadu na jeho sídlo či miesto bydliska), ktoré vzniknú na základe uzavretej kúpnej zmluvy, budú riešené pred príslušnými súdmi Českej republiky.

10.10. V súlade s ustanovením § 1820 ods. 1) písmeno j) Občianskeho zákonníka a § 14 ods. 1 a § 20d a nasl. zákona č. 634/1992, o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, predávajúci informuje, že kupujúci – spotrebiteľ sa môže so svojou prípadnou sťažnosťou alebo návrhom na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu obrátiť na orgán (subjekt) mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, internetová adresa: www.coi.cz. Česká obchodná inšpekcia vybavuje sťažnosti a návrhy na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Na riešenie sporu medzi predávajúcim a kupujúcim je možné využiť aj platformu na riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa súčasne uvádza, že žiadne ustanovenie VOP nevylučuje možnosť kupujúceho – spotrebiteľa obrátiť sa so svojím nárokom z kúpnej zmluvy alebo vzniknutým v súvislosti s ňou na všeobecný súd Českej republiky. V prípade, že kupujúcim bude spotrebiteľ, ktorý má obvyklé bydlisko mimo Českej republiky, bude príslušnosť súdu na riešenie sporu riešená podľa príslušných ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012, o príslušnosti a uznávaní a výkonu súdnych rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach.

10.11. Tieto VOP sú platné a účinné od 1. 1. 2022.

Záväznosť týchto obchodných podmienok nadobúda platnosť medzi zákazníkom a spoločnosťou v momente dokončenia nákupu, ktorého nutnou podmienkou je odsúhlasenie ich znenia. Tieto obchodné podmienky boli schválené v Prahe dňa 1. januára 2022.

Často se nás ptáte
Ako na reklamáciu?

Do reklamačného formulára na záložke "Ostatné dotazy" uvediete popis vady, číslo objednávky a návrh na riešenie. Priložíte fotodokumentáciu, odošlite a my Vás čo najskôr kontaktujeme ohľadom riešenia.

Vrátenie tovaru?

Do 14 dní od prevzatia je možné vrátiť všetok tovar, ktorý nepatrí do výnimiek uvedených v bode 7.1 obchodných podmienok. Pravidlá a postup vrátenia nájdete v ďalších odsekoch 7. kapitoly.

Ostatní dotazy

Hľadáte príslušenstvo k tovaru vo vašom košíku?

Je vám k dispozícii v tejto ponuke.

4 €
Používame sušienky

Vďaka sušienkam Vám e-shop maximálne zjednoduší prezeranie. Ich bezpečné použitie jedným klikom odsúhlasíte.

Podrobné nastavenie

Maximálne pohodlné prezeranie na mieru. To vďaka sušienkam dokážeme zariadiť. Košík si bude pamätať váš nákup, bez odhlásenia vám nehrozí otravné zadávanie údajov a zobrazovať sa vám bude iba relevantný obsah. O čo sa s nami podelíte je úplne vo Vašej réžii, všetko bude ale v maximálnom bezpečí.

Nevyhnutné dáta pre správne fungovanie stránky, ktoré musia byť vždy povolené.

Pomáhajú nám pochopiť, čo by vás mohlo zaujímať, na čom naše stránky prezeráte, čo nám na webe nefunguje a podobne.

Umožňujú zobrazovať vám vhodný obsah na základe produktov, článkov a stránok, ktoré ste u nás navštívili.

Vďaka nim uvidíte na reklamných miestach u nás a na iných sieťach to, čo by vás mohlo zaujímať a nie nemiestne, náhodné kampane.