Vážení zákazníci, radi by sme vás informovali, že skladové zásoby záhradných domčekov, prístreškov a skleníkov sú obmedzené. Preto odporúčame nakupovať záhradné stavby na jar 2022 už teraz.
Skladové zásoby záhradných domčekov, prístreškov a skleníkov sú obmedzené. Odporúčame neodkladať ich nákup.
Odporúčame nakupovať záhradné stavby a skleníky už teraz.
0

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ obchodu: BUILDEX GROUP s.r.o. 
Sídlo spoločnosti: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 
IČO: 05362431 
Dátová schránka: w7vv7b 
Zapísaná: C 262487 vedená u Mestského súdu v Prahe 
Telefónny kontakt: (+420) 728 490 810 
E-mail: info@buildex.sk

VŠEOBECNÉ USTNOVENIA

Tieto obchodné podmienky sú platné pre nákup na internetovom obchode Buildex spoločnosti BUILDEX GROUP s.r.o so sídlom na adrese Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČO 05362431, od 25. 5. 2018 a upravujú práva a povinnosti medzi spoločnosťou BUILDEX GROUP s.r.o. ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu Buildex.

Práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho upravujú tieto obchodné podmienky v súlade s ustanoveniami § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník.

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (zákon č. 89/2012 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnou stranou nie spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (zákon č. 89/2012 Zb.).

Zákazníkom internetového obchodu buildex.cz je kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

Kupujúcim ako spotrebiteľom je každá osoba, ktorá uzatvára zmluvu s podnikateľom mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania.

Za kupujúceho podnikateľa sa považuje každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s podnikateľskou činnosťou, resp.súvisiace so samostatným výkonom svojho povolania.

OBCHODNÉ PODMIENKY BUILDEX

I. Uzavretie kúpnej zmluvy

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou na uvedenú e-mailovú adresu kupujúceho.

K objednanie tovaru nemusí byť kupujúci registrovaný / prihlásený. Pre objednanie tovaru musí kupujúci vykonať výber tovaru a vykonať jeho "vloženie" do "nákupného košíka", a to kliknutím na nákupný košík pri pokyne "vložte do košíka".Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "odoslať objednávku".

Pred podaním objednávky predávajúcemu je v súlade s ustanovením § 1826 Občianskeho zákonníka kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil.

Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov, pokiaľ ďalej nie je uvedené inak.

Pred vlastným uskutočnením objednávky je kupujúci dostatočným spôsobom upozornený na tieto obchodné podmienky a má možnosť sa s nimi v potrebnej miere zoznámiť. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí.

II. Cena tovaru, spôsob jej úhrady, náklady spojené s dodaním tovaru

Cenu tovaru a prípadne náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy je kupujúci oprávnený uhradiť predávajúcemu nižšie uvedenými spôsobmi:

  1. v hotovosti na prevádzke predávajúceho na adrese Robotnícka 53, Děčín a Dolany 9, Kladno
  2. platobnou kartou na prevádzke predávajúceho na adrese Robotnícka 53, Děčín a Dolany 9, Kladno
  3. v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke tovaru
  4. bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho

Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu spoločne s cenou za tovar aj náklady spojené so zabalením a dodaním tovaru, a to v súlade s kúpnou zmluvou.

Predávajúci je oprávnený požadovať po kupujúcom zaplatenie zálohy.

Splatnosť ceny za tovar v prípade bezhotovostnej platby alebo platby platobnou kartou je 10 dní s tým, že záväzok úhrady ceny za tovar je splnený okamihom pripísania čiastky zodpovedajúcej cene za tovar na účet predávajúceho. Pri platbe v hotovosti alebo platbe na dobierku je splatnosť ceny tovaru pri odovzdaní / prevzatí tovaru.

Prípadné zľavy z ceny za tovar poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

Predávajúci vystaví po uhradení kúpnej ceny kupujúcim daňový doklad, ktorý odovzdá, popr. zašle v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho, a to s hľadá na spôsob dodania tovaru. Predávajúci je platcom DPH.

Uhradením celej kúpnej ceny tovaru nadobúda kupujúci vlastnícke právo k tovaru.

III. Zmena, zrušenie zmluvy

Vzniknutú kúpnu zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v prípadoch, keď tovar sa už nevyrába alebo predmetný tovar už dodávateľ nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zvýšila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu a na uzavretie kúpnej zmluvy nedôjde.

IV. dodanie tovaru

Možnosti dodania tovaru sú v súlade s kúpnou zmluvou nasledujúce:

  1. prevzatí na prevádzke predávajúceho na adrese Robotnícka 53, Děčín a Dolany 9, Kladno
  2. zaslanie tovaru predávajúcim prostredníctvom dohodnutého dopravcu.

Ak je predávajúci v súlade s kúpnou zmluvou povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri jeho dodaní. V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho treba doručovať opakovane, popr. iným spôsobom alebo na inú adresu, ako kupujúci uviedol v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním, popr. s doručovaním iným spôsobom alebo na inú adresu.

Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať neporušenosť obalov tovaru, v prípade, že kupujúci pri prevzatí tovaru zistí akékoľvek porušenie obalu, je povinný túto skutočnosť nahlásiť prepravcovi a urobiť záznam na doklade o prevzatí tovaru.

Ak porušenie obalu svedčí o neoprávnenom vniknutí do zásielky, kupujúci nie je povinný zásielku od prepravcu prevziať. Ak je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko spojené s voľbou spôsobu dopravy a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

V. Práva z chybného plnenia

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadia najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník.

Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu bez vád. Ak je plnené vadne, kupujúci má právo z chybného plnenia.

Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že v čase, keď spotrebiteľ vec prevzal, má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané, sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa, vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy, je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže spotrebiteľ požadovať aj dodanie nové veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie nové veci, alebo výmenu súčasti má spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má spotrebiteľ aj právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Ak neodstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.Ak uplatní kupujúci právo z chybného plnenia (reklamácie), potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, kedy právo uplatnil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania. Vybavovanie reklamácií spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@buildex.cz Informáciu o vybavení reklamácie kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho. Beh lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, že predávajúci neobdržal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať nárok na náhradu škody vzniknuté na tovare oproti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej zmluvy.

VI. Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, ďalšie práva a informácie

Spotrebiteľ má v súlade s § 1829 ods. 1 Občiansky zákonník v prípade, že je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia.Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpením od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1837 nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä:

  1. dodávke tovaru, ktoré je upravené podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
  2. o dodávke tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom,
  3. o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, tovar, ktorý od neho dostal. Ak je vrátený tovar poškodený, môže predávajúci uplatniť voči spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takomto prípade vzniknutú škodu preukázať (napr. Zdokumentovaním prostredníctvom fotografií, zápisom za účasti tretej osoby a pod.). Predávajúci v takomto prípade vracia kupujúcemu len cenu zníženú podľa tohto odseku.

Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ zasielať okrem iného na adresu predávajúceho na adresu elektronickej pošty predávajúceho: info@buildex.cz.

V prípade, že kupujúci podľa predchádzajúcich odsekov odstúpi od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Ak spotrebiteľ zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúkal, vráti predávajúci spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Vzhľadom na skutočnosť, že predávajúci nehradí spotrebiteľovi náklady spojené s vrátením tovaru, pretože predávajúci upozornil spotrebiteľa o povinnosť znášať náklady spojené s vrátením tovaru podľa ustanovenia § 1820 ods. 1 písm. g) Občianskeho zákonníka.

Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu peňažné prostriedky skôr, než od kupujúci obdrží vrátený tovar z titulu odstúpenia od zmluvy.

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.

VII. Ochrana osobných údajov

Informácie o kupujúcich sú uchovávané najmä v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy výslovne súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho po úspešnom splnení kúpnej zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka odstrániť z databázy. Osobné údaje kupujúcich sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje kupujúcich predávajúci neodovzdáva žiadne ďalšie osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru.

Jednotlivé kúpne zmluvy sú po svojom uzavretí prevádzkovateľom archivované, a to vo forme elektronickej a sú prístupné len prevádzkovateľovi internetového obchodu.

VIII. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

IX. Marketplace

Upozorňujeme, že časť sortimentu je predávaná na základe zmlúv o obchodnom zastúpení so spoločnosťami, ktorým poskytujeme náš e-shop ako takzvaný marketplace. V tomto prípade sa kúpna zmluva vždy riadi obchodnými podmienkami priamych dodávateľov.

X. Záverečné ustanovenia

Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň uzavretia kúpnej zmluvy. Objednávka spotrebiteľa je po svojom potvrdením ako uzavretá kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie a jej stav je prístupný kupujúcemu.

Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku. Nákupom kupujúci súhlasí so zasielaním obchodných oznámení.

Kupujúci týmto potvrdzuje, že mal dostatočnú možnosť pred uzatvorením kúpnej zmluvy oboznámiť sa v súlade s ustanovením § 1811 Občianskeho zákonníka najmä s označením tovaru a jeho popisom, s cenou za tovar, spôsobom platby, spôsobom dodania tovaru a výškou nákladov spojených s dodaním tovaru, s údajmi o právach z chybného plnenia ao právach zo záruky. Tieto obchodné podmienky spotrebiteľovi umožňujú ich archiváciu. Momentom uzavretia kúpnej zmluvy kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky vrátane ceny objednaného tovaru uvedenú v potvrdenej objednávke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

 

V Bratislave dňa 25. 5. 2018

 

Hľadáte príslušenstvo k tovaru vo vašom košíku?

Je vám k dispozícii v tejto ponuke.