Nákupný poriadok

I. Základné ustanovenia

Internetový obchod Buildex.sk prevádzkuje spoločnosť BUILDEX GROUP s.r.o. Rybná 716/24 | 110 00 Praha 1, zapsána u Rejstříkového soudu v Praze, IČ: 05362431; DIČ: CZ05362431,, ďalej len Prevádzkovateľ. Predaj tovaru prebieha na základe zmlúv o obchodným zastúpením so spoločnosťami Hille CZ sro, IČO: 27894207 DIČ: CZ27894207, Gabex s.r.o. ič: 60915803  a Gutta ČR - Praha, spol. s ro, IČO: 25771001, ďalej len Predávajúci. Nákup sa vždy riadi obchodnými podmienkami každého z Predajcov viď. Obchodné podmienky Hille CZ sro , obchodné podmienky Gabex s.r.o. a obchodné podmienky Gutta ČR - Praha spol. sr.o.

II. Objednávka

Internetový obchod Buildex.sk akceptuje iba objednávky s miestom dodania v Českej republike a Slovenskom. Potom, čo Kupujúci dostane e-mailom potvrdenie svojej objednávky alebo bude o prijatí objednávky informovaný telefonicky, je objednávka na základe platných právnych noriem považovaná za uzavretú kúpnu zmluvu a teda za objednávku záväznú. Pri objednaní tovaru s dodaním mimo územia ČR a SR je objednávka neplatná a bude zrušená.

III. Platba

Internetový obchod Buildex.sk umožňuje nasledujúce spôsoby platby:

a) na dobierku, zákazník platí za tovar v hotovosti až pri jeho prevzatí.
b) vopred na bankový účet Predávajúceho na základe predpisu k platbe, ktorý bude Kupujúcemu zaslaný po overení objednávky operátorom Prevádzkovateľa. Objednávka je v tomto prípade zo strany Predávajúceho vybavovaná až od okamžiku pripísania peňazí na jeho bankový účet.
c) V hotovosti - zákazník zaplatí tovar pri osobnom vyzdvihnutí na niektorej z pobočiek.

IV. Cena dopravy

Cena dopravného je závislá na Predávajúcim. Pri tovare dodávateľa Hille, Gabex a Gutta je cena dopravy paušálnych 9, - € vč. DPH pre štandardné tovary, pre ťažké tovary a paletové odbery potom 39 € vr. DPH. Konečná cena je vždy vyčíslená na úrovni košíku. U zmiešané objednávky platí Kupujúci iba jedno dopravné a síce to, ktoré je v daný okamih najvyššia.

V. Odstúpenie od zmluvy zo strany Kupujúceho

Kupujúci má právo objednávku stornovať kedykoľvek pred jej potvrdením a bez udania dôvodu. Podľa zákona 89/2012 Zb. v platnom znení má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia plnenia bez udania dôvodov. Tovar potom musí byť vrátený Kupujúcim (na jeho náklady) na adresu Predávajúceho.

Ak sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v zákonnej lehote, kontaktujte nás na našom telefónnom čísle: 949 884 284 alebo emailu: info@buildex.skPoskytneme Vám asistenciu, aby Vaše odstúpenie prebehlo v poriadku.

V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o sumu potrebnú na navrátenie do pôvodného a kompletného stavu. Ak je tovar kompletný a nepoškodený, firmy vracia cenu tovaru + dopravného (celková cena vrátane dopravy pri uzavretí kúpnej zmluvy) na bankový účet kupujúceho (po predchádzajúcej dohode).

VI. Odstúpenie od zmluvy zo strany Predávajúceho

Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku najmä v prípade, keď má oprávnenú pochybnosť o skutočnej identite Kupujúceho; kedy sa tovar už nevyrába alebo nedodáva; v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (preklep, softvérová chyba, a pod ...).

VII. Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci alebo prepravcu poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim alebo prepravcom bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu alebo prepravcovi odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho alebo prepravcu.

V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci, prepravca alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

a) požiadať predávajúceho, prepravcu alebo spracovateľa o vysvetlenie,
b) požadovať, aby predávajúci, prepravca alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, predávajúci alebo spracovateľ odstráni okamžite závadný stav. Ak nevyhovie predávajúci, prepravca alebo spracovateľ žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci alebo prepravca povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci alebo prepravca má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Prevádzkovateľ internetového obchodu Buildex.sk - firma Stavo Trade sro je zaregistrovaná na Úrade pre ochranu osobných údajov.

VIII. Ukladanie cookies

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

Čo sú cookies? Jedná sa o malé množstvo dát, ktoré WWW server pošle prehliadači, ktorý ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve toho istého servera potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru. Urýchli sa tým proces prehliadanie webu, ktorý sa vďaka cookies stáva plne použiteľným a funkčným.

 

v Prahe, dňa 5. 3. 2017

Zpět do obchodu  

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie

V pořádku